Ķemeru pamatskolas 2020.gada 1.septembra Zinību dienas pasākuma norises kārtība

Ķemeru pamatskolas 2020.gada 1.septembra Zinību dienas pasākuma norises kārtība

  1. Svinīgais pasākums notiks pie Meža mājas ieejas plkst.10.00, uz kuru klase ierodas klases audzinātāja pavadībā.
  2. Katrai klasei būs noradīta atrašanās vieta teritorijā: teritorijas marķēšanu veic sporta skolotāja A.Muša.
  3. Pie ieejas durvīm tiks izvietotas norādes par 2m distances ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu (atbildīgie: skolas māsa, direktores vietniece saimnieciskajā darbā).
  4. Pulcēšanās vieta pirms Zinību dienas pasākuma ir klases telpa (pulcēšanas laiks no 9.30 līdz 9.50).
  5. Pirms ienākšanas skolā medmāsa katram izmēra temperatūru ar mērierīci.
  6. Klases telpā un koplietošanas telpās būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi, lai maksimāli ērti un pieejami nodrošinātu roku higiēnu.
  7. Svinīgā pasākuma ilgums – 40 min.
  8. Audzināšanas stunda notiek uzreiz pēc svinīgā pasākuma un ilgst 40 minūtes.
  9. Pusdienas šajā dienā 3.-9. skolēni saņem boksos, ko var paņemt līdzi uz mājām; 1. un 2. klases skolēni pusdieno skolas ēdnīcā.