Stundu saraksts

Ķemeru pamatskolas stundu saraksts 2020./2021.m.g.
  1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
Pirmdiena0matemātika
1latviešu valodamatemātikamatemātikakrievu valodamatemātikamājturība un tehnoloģijas zēniemmatemātikaangļu valodamatemātika
2matemātikalatviešu valodalatviešu valodaangļu valodamatemātikamājturība un tehnoloģijas zēniemmatemātikaLatvijas vēsturekrievu valoda
3dabaszinībasmājturība un tehnoloģijasangļu valodamatemātikainformātikamatemātikakrievu valodamatemātikaLatvijas vēsture
4klases stundavizuālā mākslamājturība un tehnoloģijassociālas zinības un vēstureangļu valodamatemātikamatemātikakrievu valodasociālas zinības
5vizuālā mākslaklases stundalatviešu valodamājturība un tehnoloģijas Latvijas vēsturesociālas zinībasmatemātikakrievu valoda
6dizains un tehnoloģijasmājturība un tehnoloģijas krievu valodaLatvijas un pasaules vēsturematemātikaangļu valoda
7mājturība un tehnoloģijas meitenēmlatviešu valoda
8mājturība un tehnoloģijas meitenem
Otrdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
1matemātikadabaszinībaslatviešu valodalatviešu valodamūzika sports latviešu valodamājturība un tehnoloģijas zēniem
2latviešu valodamatemātikamatemātikadabaszinībassportsmūzikaliteratūramājturība un tehnoloģijas zēniemangļu valoda
3vizuālā mākslalatviešu valodamūzikamūzikaangļu valodalatviešu valodaangļu valoda sports sports
4vizuālā mākslamūzikalatviešu valodadatorikasociālas zinībasangļu valoda sports un veselība ķīmijalatviešu valoda
5mūzikaētikaētikamatemātikalatviešu valodasociālas zinības sports un veselībalatviešu valodafizika
6matemātika (attālināti)matemātika (attālināti)mūzikafizikaliteratūra
7mājturība un tehnoloģijas meitenēmmūzika
mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Trešdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0
1mūzikamatemātikalatviešu valodaangļu valodaangļu valodalatviešu valodaģeogrāfijakrievubioloģija
2matemātikaangļu valodamatemātikamatemātikamūzikalatviešu valodakrievu valodabioloģijaģeogrāfija
3sociālas zinībasmūzikalatviešu valodalatviešu valodadabaszinībaskrievu valodaģeogrāfijabioloģijalatviešu valoda
4latviešu valodalatviešu valodamūzikamūzikalatviešu valodaangļu valodabioloģijaģeogrāfijaķīmija
5dizains un tehnoloģijaslatviešu valodaangļu valodalatviešu valodaliteratūramūzikabioloģijaģeogrāfijakrievu
6literatūrainženierzinībaskrievu valodaģeogrāfija
7dizains un tehnoloģijasmūzikabioloģija
8dizains un tehnoloģijas
Ceturtdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0matemātikamatemātika
1latviešu valodalatviešu valodalatviešu valodalatviešu valodamatemātikalatviešu valodamatemātikafizikamatemātika
2latviešu valodamatemātikadabaszinībasmatemātikamatemātikapasaules vēsturedatorikaķīmijaliteratūra
3sports un veselībasportsangļu valodavizuālā mākslalatviešu valodamatemātikaangļu valodalatviešu valodapasaules vēsture
4angļu valodalatviešu valodasportssports un veselībalatviešu valodamatemātikavizuālā mākslaliteratūraangļu valoda
5matemātikaklases stundasociālas zinībassociālas zinības un vēsturesportsdabaszinībasLatvijas un pasaules vēstureangļu valodalatviešu valoda
6klases stundasportslatviešu valodapasaules vēsturefizika
7klases stundaliteratūraklases stunda
8
Piektdiena1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7kl.8.kl.9.kl.
0
1angļu valodadabaszinībassportssports un veselībalatviešu valodaangļu valodavizuālā mākslaklases stunda
2latviešu valodasociālas zinībasmatemātikalatviešu valodadabaszinībassociālas zinībassports un veselībavizuālā mākslalatviešu valoda
3dabaszinībasangļu valodavizuālā mākslamatemātikasociālas zinībasvizuālā mākslalatviešu valodasportssports
4sports un veselībasportsvizuālā māksladabaszinībasliteratūradabaszinībasangļu valodasociālas zinībasvizuālā māksla
5dabaszinībassportsvizuālā mākslaliteratūrateātra mākslaangļu valodaķīmija
6vizuālā mākslaklases stundaliteratūramājturība un tehnoloģijas
klases stundamatemātika (attālināti)matemātika (attālināti)mājturība un tehnoloģijas
matemātika (attālināti)