Noteikumi

Ķemeru pamatskolas iekšējās kārtības

Izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā

Ķemeru pamatskolas pagarinātās darba dienas grupas reglaments

Kārtība, kā vecāki, izglītojamie un skolas darbinieki izsaka savus iebildumus un ierosinājumus

Ķemeru pamatskolas noteikumi par mājas darbu sistēmu

Ķemeru pamatskolas ētikas kodekss

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ķemeru pamatskolā

Ķemeru pamatskolas kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā